Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każda osoba, która ma w tym interes prawny.

Wniosek składa się do Sądu, w obrębie którego spadkodawca zamieszkiwał przed śmiercią. Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, to sądem właściwym w sprawie jest sąd, w okręgu którego znajduję się majątek lub jego część. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia również tej kwestii (np. miejsce pobytu zmarłego spadkodawcy nie znajdowało się w Polsce), to właściwym w sprawie będzie Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

We wniosku należy określić strony postępowania oraz ich adresy. Wnioskodawca jest również zobligowany do podania swojego numeru PESEL, dołączenia aktów urodzenia/małżeństwa oraz oczywiście aktu zgonu spadkodawcy. W przypadku jeśli spadek nabywany będzie na mocy testamentu, obligatoryjne jest dołączenie oryginału tego dokumentu. Wniosek należy własnoręcznie podpisać i dołączyć liczbę odpisów wniosków i wszystkich załączników, odpowiadającą liczbie uczestników w sprawie.

Wniosek należy również opłacić. Obecna opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł. Do tej opłaty należy również doliczyć 5 zł. za wpis do rejestru spadkowego. Opłat tych należy dokonać na rachunek bankowy Sądu, który jest właściwy do rozpoznania sprawy.

Jeśli wniosek składa profesjonalny pełnomocnik, do wniosku należy również dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. tytułem udzielonego pełnomocnictwa. Opłatę należy wykonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta, w którym załatwiana jest sprawa spadkowa.

Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest postępowaniem nieprocesowym, a zatem – co do zasady – każdy uczestnik postepowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. W pewnym jednak sytuacjach, gdy strony są w różnym stopniu zainteresowane rozstrzygnięciem sprawy i mają w sprawie sprzeczne interesy, sąd może obciążyć kosztami tylko jedną stronę postępowania. W praktyce są to jednak rzadkie sytuacje.

Jeżeli w postepowaniu sądowym pojawią się wątpliwości i rozbieżne stanowiska np. spór co do ważności testamentu i strony zawnioskują o biegłego sądowego, celem zbadania autentyczności dokumentu, pojawią się dodatkowe opłaty z tego tytułu i w pierwszej kolejności sąd wezwie do uiszczenia zaliczki na poczet wykonywanej ekspertyzy.

Stan prawny na dzień 13.12.2020 r.

Adwokat Patrycja Pietryka