Testament notarialny

Testament notarialny

Testament może sporządzić osoba, która posiada zdolność testowania.
Zdolność testowania ma osoba pełnoletnia (chyba, że wcześniej wstąpiła w związek małżeński), nie ubezwłasnowolniona oraz osoba, która jest świadoma dokonywanej czynności prawnej.

Najczęściej podważanym testamentem jest testament własnoręczny, określany inaczej jako testament holograficzny. Spadkobiercy ustawowi, którzy nie zgadzają się z jego treścią wskazują najczęściej, że osoba go sporządzająca miała demencje starczą i nie była świadoma znaczenia sporządzanego dokumentu, pozostawała pod naciskiem innych osób lub że dokument zawiera wady formalne.

Testament notarialny jest dla spadkodawcy najbezpieczniejszą formą wyrażenia ostatniej woli. Testament sporządzony w takiej formie ma charakter dokumentu urzędowego. Co do zasady sporządzany jest w kancelarii notarialnej, ale może być również sporządzony w innym miejscu, jeśli przemawiają za tym szczególne względy, np. stan zdrowia spadkodawcy. Warto podkreślić, że z takiej formy testamentu, mogą korzystać również osoby głuche, nieme, niewidome, nie umiejące czy nie mogące czytać lub pisać.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych, notariusz jest obowiązany czuwać nad właściwym zabezpieczeniem praw oraz interesów stron, a także innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz zobowiązany jest także udzielać stronom istotnych informacji dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Po sporządzeniu aktu notarialnego, powinien zostać on odczytany spadkodawcy, a następnie podpisany w obecności notariusza. Spadkodawca może złożyć oświadczenie ostatniej woli w innym języku niż polski. Notariusz jest wtedy zobowiązany wezwać tłumacza i przetłumaczyć dokument, jeśli on sam nie zna języka, którym posługuje się spadkodawca.

Notariusz zobowiązany jest przechowywać oryginał dokumentu w kancelarii notarialnej.
Koszty związane ze sporządzeniem testamentu u notariusza określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Ceny podstawowego testamentu notarialnego zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Do tej kwoty dochodzi koszt podatku VAT oraz wydania odpisów. Znacznie droższe są testamenty zawierające zapis windykacyjny.

Testament zmienia kolejność dziedziczenia. Spadkobiercy ustawowi zostają bowiem pozbawieni całości lub części spadku.

Aby zrekompensować spadkobiercom ustawowym taką sytuację, ustawodawca wprowadził instytucję zachowku.

Podstawa prawna:

Kodeks cywilny
Ustawa – prawo o notariacie.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam,
Adwokat Patrycja Pietryka