Umowa o podział majątku wspólnego

Majątek wspólny w zakresie podziału rzeczy ruchomych

Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku i majątek nie zawiera nieruchomości do podziału, mogą samodzielnie sporządzić umowę w tym zakresie (nawet bez udziału prawnika i notariusza). Oczywiście najpierw należy ustanowić rozdzielność majątkową lub otrzymać orzeczenie rozwodu/separacji.

Co powinna zawierać taka umowa?

Strony mają swobodę w kształtowaniu stosunku umownego, jednak należy pamiętać, że umowa nie może stanowić obejścia prawa, być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Podkreślić należy, że małżonkowie nie mogą zaliczyć do majątku wspólnego i objąć podziałem ruchomości, które należą do majątku osobistego.

Wyliczenie, co stanowi majątek osobisty zawarte zostało w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przykładem są przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności małżeńskiej, czy też przedmioty nabyte przez zapis, dziedziczenie lub darowiznę.
W umowie należy oprócz opisania stron umowy (dane zamieszkania, nr pesel), przede wszystkim wymienić przedmioty będące przedmiotem podziału wraz ze wskazaniem ich wartości oraz dokładnie określić, komu dany przedmiot przypada.

Co zrobić w sytuacji gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, spółdzielcze prawo do lokalu lub małżonkowie chcą ustalić nierówne udziały?

Jeżeli strony zamierzają ustalić nierówne udziały, powinni skorzystać z sądowego podziału majątku. Powinni to również uczynić w każdej, innej sytuacji gdy nie ma między nimi zgodności w zakresie podziału majątku.

W sytuacji gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, a strony chcą się wspólnie porozumieć, dokonanie podziału musi nastąpić aktem notarialnym. W tym celu oboje małżonkowie muszą udać się na spotkanie z dowolnie wybranym notariuszem.

Adw. Patrycja Pietryka