Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, może złożyć zarówno wierzyciel jak i dłużnik. Wniosek taki może złożyć również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Pismo w tym zakresie należy wnieść do Sądu Gospodarczego, Wydziału Upadłościowego, właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Osoby z rejonu Wołowa, powinny złożyć wniosek do Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VIII Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych i naprawczych, adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław. Wniosek składa się na formularzu, który można pobrać ze strony gov.pl.

Oplata sądowa od wniosku wynosi obecnie 30 zł. W toku postepowania sądowego mogą pojawić się inne wydatki, do których pokrycia sąd wzywać będzie bezpośrednio wnioskodawcę. Wobec takiego stanu rzeczy, warto do wniosku o ogłoszenie upadłości, dołączyć również wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy przede wszystkim wskazać wszystkich wierzycieli, wysokość zadłużenia, termin zapłaty. Należy również oszacować skład swojego majątku i jego wysokość. Koniecznym jest wykazanie problemów, które uniemożliwiają spłatę zobowiązań, np. nagle zachorowanie na poważną chorobę, która spowodowała powstanie dużych kosztów. Problemy finansowe należy poprzeć odpowiednimi dowodami. Duże znaczenie maja tu dowody z dokumentów, jak np. zaświadczenia lekarskie. We wniosku należy dokładnie wskazać źródła i wysokość dochodów, opisać ile wynoszą miesięcznie niezbędne wydatki na życie i utrzymanie gospodarstwa domowego (wraz z potwierdzeniami – rachunki imienne, faktury). Paragony nie stanowią źródła dowodu, albowiem nie ma na nich identyfikacji nabywcy, wobec czego nie będą przez Sąd uznawane.

W sytuacji ogłoszenia upadłości, sąd wyznacza syndyka, który od tej pory zarządza majątkiem upadłego. Zadaniem syndyka jest zebranie informacji o stanie majątku i wybór sposobu likwidacji masy upadłościowej, w celu uregulowania wierzycielom należności.

Od 01.07.2021 roku postępowania o ogłoszenie upadłości prowadzone są w systemie teleinformatycznym, a zatem wnioski o upadłość można również składać w systemie online. Aby złożyć wniosek w tym trybie, zadłużony musi utworzyć konto w systemie. Złożenie wniosku wymaga posiadania podpisu elektronicznego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości można sformułować samodzielnie lub skorzystać z usług adwokata czy radcy prawnego. Zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii.

Pozdrawiam

Adwokat Patrycja Pietryka